K O M U N I K A T

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku
na podstawie § 24 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1758 ze zm.) – z uwagi na aktualną
sytuację epidemiologiczną w kraju, informuje, iż osobiste przyjmowanie Interesantów, jak również wszelkie kontrole i oględziny do odwołania podlegają ograniczeniu[1].

Dokumenty, wnioski, zgłoszenia należy przesyłać:

  • drogą pocztową,
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e – PUAP (podpisane elektronicznie). Podpis elektroniczny dotyczy nie tylko pisma przewodniego, ale także dołączanych do niego załączników. Oznacza to, że każdy z nich winien być opatrzony podpisem elektronicznym.

W pozostałych sprawach należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem pod nr tel.: 58 308 42 89 bądź inspektorem prowadzącym daną sprawę administracyjną.

Jednocześnie informuję, że dla osób, które mimo wszystko preferują złożenie wniosku
w wersji papierowej  utworzono skrzynkę podawczą znajdującą się przy windzie
w siedzibie Inspektoratu (V piętro)
,
która daje możliwość przekazania kompletu
dokumentów bez fizycznego kontaktu z pracownikami urzędu.

Przypomnienia wymaga, iż każda osoba stawiająca się w urzędzie, zobowiązana jest
do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy (§ 27 w/w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.).

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Podejmowane działania kierowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz nasze. Zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i stosowanie się do przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

 

[1] Ograniczenie nie dotyczy: 1) zadań dotyczących oddania obiektów do użytkowania (które rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach); 2) spraw nagłych i pilnych - związanych z zagrożeniem życia, zdrowia i bezpieczeństwa mienia.

all4web
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku

 

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

Telefon: 308-42-89

 

 Kontakt interesantów z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Gdańsku jest możliwy wyłącznie telefonicznie w środy w godzinach 9:00-13:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym poprzez sekretariat.

NUMER KONTA

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

opłata skarbowa z tyt.